top of page

Kinoshita Kabuki

“Sesshu Gappo ga Tsuji”

木ノ下歌舞伎

糸井版 摂州合邦辻

2018
flyer, poster, banner, catalogue
client: Kinoshita-Kabuki
art direction
& design: Hiroshi Toyama

editor: Tatsuki Hayashi, Noriko Yamaguchi

bottom of page