top of page

Diploma × KYOTO ’17

2017
book
client: Sougou Shikaku Co., Ltd.
design: Hiroshi Toyama, Hiroyoshi Suzuki

bottom of page