top of page

Diploma × KYOTO ’16

2016
book
client: Sougou Shikaku Co., Ltd.
design: Hiroshi Toyama, Hiroyoshi Suzuki

bottom of page