top of page

Kinoshita Kabuki
“Sesshu Gappo ga Tsuji”

木ノ下歌舞伎
“糸井版 摂州合邦辻”


2018
flyer, poster, banner, catalogue
client: Kinoshita-Kabuki
art direction & design: Hiroshi Toyama
editor: Tatsuki Hayashi, Noriko Yamaguchi

bottom of page