top of page

Diploma × KYOTO ’17

京都建築学生之会合同卒業設計展


2017
book
client: Sougou Shikaku Co., Ltd.
design: Hiroshi Toyama, Hiroyoshi Suzuki

bottom of page